Incadrarea absolventilor

Prime acordate pentru absolventii din ultima promotie la momentul incadrarii in munca:

1. Cuantum: 15oo lei

Beneficiari: Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării(in prezent 500 lei).Se acordă în două tranşe, astfel:
a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
Absolvenţii beneficiază de dreptul sub formă de primă de inserţie o singură dată pentru fiecare dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învăţământ:
a) învăţământ secundar superior – ciclul inferior al liceului;
b) învăţământ secundar superior – ciclul superior al liceului sau învăţământ profesional;
c) învăţământ terţiar nonuniversitar – învăţământ postliceal;
d) învăţământ superior.
Nu beneficiază de prevederile alin. (1):
a) absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au beneficiat de stimulent financiar privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor pe perioada vacantelor;
c) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
d) absolvenţii care, în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului, au fost admişi într-unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale.
In termen de maximum 60 de zile de la data angajării, următoarele documente:
a) cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 23;
b) actul de identitate al absolventului, în copie;
c) actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;
d) actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;
e) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor şi în perioada cuprinsă între această dată şi încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului nu a fost admis în unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale;
f) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au încheiat contracte individuale de muncă pe perioada vacanţelor, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, precum şi că nu are obligaţia, potrivit legii, de a o angaja;
g) angajamentul absolventului asumat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1) din lege, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 13 şi care constituie titlu executoriu, potrivit legii.