Ucenici

• Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată

UCENICIA LA LOCUL DE MUNCA

Registrul angajatorilor de ucenici din judetul Tulcea
Ucenicia  reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza
unui contract de ucenicie.
Ucenicul este persoana cu varsta peste 16 ani, care doreste in acelasi timp sa obtina un  loc de munca si o noua calificare.
Ucenicia  la locul de munca se realizeaza in baza unui contract de munca pe  durata determinata, prin care, ucenicul, se obliga sa se pregateasca profesional si  sa munceasca pentru si sub autoritatea unui angajator, care se obliga sa-i asigure plata salariului  si toate conditiile necesare formarii profesionale.

Contractul de ucenicie la locul de munca
Contractul de ucenicie la locul de munca este un contract individual de munca, care se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, se evidentiaza  in  registrul general de evidenta a salariatilor, cu mentiunea “CU”  care provine din contract de ucenicie si se inregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca  Judetean.
Pentru a incheia un contract de ucenicie, persoana aflata in cautarea unui loc de munca primeste de la Agentia Judeteana pentru ocuparea fortei de munca, dispozitia de repartizare care se anexeaza la contractul de ucenicie.
Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare  pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

 • 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;
 • 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;
 • 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.

Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie:

 • pasaportul sau dupa caz, actul de identitate,in original si in copie;
 • autorizatia de munca,dupa caz;
 • copii legalizate ale actelor de studii,recunoscutre si/sau echivalate, potrivit legii,care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie,pe niveluri de calificare conform prevederilor in vigoare;
 • certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;
 • dispozitia de repartizare;
 • in copie, contractul de formare profesionala

Informatii utile pentru angajator
Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au indatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, locurile de munca  vacante care pot  fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie.
Angajatorul care nu este furnizor de formare, incheie un contract de prestari de  servicii de formare profesionala cu un furnizor de formare profesionala.
Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie.
Angajatorul incheie cu Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a    municipiului Bucuresti, o conventie,in termen de 30 de zile lucratoare de la  data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie.
•    Angajatorul care incheie un contract de ucenicie,in conditiile prezentei legi, beneficiaza la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 1.125/luna, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj in limita fondurilor disponibile.
•    Nu beneficiaza de aceste prevederi angajatorii care,anterior incheierii contractelor de ucenicie au avut cu persoana in cauza alte contracte de ucenicie pentru aceeasi calificare.

Coordonatorul de ucenicie
Poate avea calitatea de coordonator de ucenicie salariatul sau dupa caz, intreprinzatorul persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • este calificat pentru practicarea activitatii pentru care se organizeaza ucenicia;
 • practica ocupatia,sau dupa caz, activitatea pentru care se organizeaza programul de ucenicie;
 • are o experienta de munca in ultimii 5 ani din care cel putin 2 in activitatea pentru care se organizeaza ucenicia;
 • nu are cazier judiciar;
 • este apt din punct de vedere fizic si psihic;

 Coordonatorul de ucenicie are, in principal urmatoarele obligatii:

 • sa colaboreze cu furnizorul de formare profesionala pentru organizarea formarii profesionale a ucenicului;
 • sa elaboreze impreuna cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupational corespunzator ocupatiei;
 • sa indrume ucenicul si sa supravegheze punerea in aplicare a planului de activitate;
 • sa elaboreze lunar, pe baza planului de activitate, raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.

Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca

Angajatorul care incheie un contract de ucenicie la locul de munca, in conditiile      prezentei legi, beneficiaza la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 1.125/luna, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj in limita fondurilor disponibile.
Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, o conventie, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie.
In situatia in care conventia nu se incheie in termenul prevazut in lege,  angajatorul nu mai beneficiaza de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru acel contract de ucenicie.
Angajatorii care beneficiaza de facilitati sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de munca.

Documente necesare pentru incheierea conventiei:

 •   actul de identitate al ucenicului in copie;
 •   contractul de ucenicie,inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, in copie.

Mai multe informatii privind ucenicia la locul de munca, le puteti obtine la numarul de telefon 0240/516858 sau la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea.