Stagiari

Registrul angajatorilor la care se efectuează stagiul

Lista Locuri de Munca pentru stagiari

Încadrarea în muncă a stagiarilor (Legea335/2013 modificată şi completată)
A.  Beneficiari : Angajatorii  care  încadrează  în muncă  stagiari
În sensul Legii nr.335/2013, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) stagiar – debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii;
b) contractul de stagiu – un contract încheiat între angajator şi stagiar, anexă la contractul individual de muncă;

B. Subvenţia : Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de către persoanele astfel încadrate şi se acordă şi pe perioada concediului de odihnă.    Pentru perioadele în care raporturile de muncă sunt suspendate, subvenţia nu se acordă.
C. Acte necesare pentru încheierea convenţiei:

 1.   Adresa ianintare, conform modelului anexat;
 2.   Convenţie, conform modelului anexat;
 3.   Tabel nominal cu stagiarii încadraţi în muncă, conform modelului anexat;
 4.   Declaraţii pe propria răspundere ale angajatorului, conform modelelor anexate;
 5.   Dispozitie de repartizare;
 6.   Actul de identitate al persoanei astfel încadrate în muncă, în copie şi original;
 7.   Actul în baza căruia a fost încadrată în muncă  acea persoană (contract de muncă sau act de numire , după caz), în copie şi original;
 8.   Extras de cont bancar ;
 9. Împuternicire , dupa caz;
 10. Date de contact angajator ( statut, act constitutiv si CUI sau echivalente) ;
 11.  Dosar cu şină.

D. Obligaţiile beneficiarilor de subvenţii :

 • angajatorii au obligaţia să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene , în a căror raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;
 • angajatorii vor depune, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea  declaraţiei unice  D 112, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană un tabel nominal întocmit conform Anexei nr.20 din HG 174/2002 modificata si completata, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată.

E. Sancţiuni
În situaţia în care, după încetarea contractului de stagiu, la iniţiativa angajatorului, încetează şi contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelaşi post de o altă măsură de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzută de lege.
Angajatorii care beneficiază de suma aferenta angajarii stagiarilor, sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat. În situaţia în care contractul individual de muncă încetează la iniţiativa angajatorului, anterior datei prevăzute în contractul de stagiu, acesta este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul stagiar, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă.