Incadrarea tinerilor cu varste intre 16 si 26 de ani aflati in dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale

Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala (secţiunea 31 din  Legea nr. 76-2002)
A.Tânăr cu risc de marginalizare socială: persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi înregistrată ca şomer în evidenţa  agenţiei judetene  pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:
a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
b) are dizabilităţi;
c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
d) are copii în întreţinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victimă a traficului de persoane.
Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, se realizează de către Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă prin:
a) acompaniament social personalizat;
b) activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor;
c) subvenţionarea locului de muncă.
B. Acompaniament  social personalizat    se realizează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă în baza unui contract de solidaritate, şi constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare socială şi constau în:
a) informare şi consiliere profesională;
b) mediere a muncii;
c) plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.
C. Contractul de solidaritate se încheie între agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială şi tânăr pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an.    Durata contractului de solidaritate, cu excepţia situaţiei în care tânărul a împlinit vârsta de 25 de ani, nu poate depăşi data la care tânărul împlineşte vârsta de 26 de ani.  În situaţia tinerilor care au împlinit vârsta de 25 de ani, dar nu au împlinit vârsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se încheie pe o perioadă de un an.
D.Acte necesare încheierii contractului de solidaritate  Anterior încheierii contractului de solidaritate fiecare tânăr din această categorie trebuie să fie înregistrat în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene
a)Pentru  tinerii care  se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;

 1. adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice;
 2. documentul care să ateste că se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem.

 b)Pentru  tineri cu dizabilităţi:

 1. adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice;
 2. certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii

c) Pentru tinerii care  nu au familie sau a căror familii nu le poate asigura întreţinerea
    c1) pentru tinerii care nu au familie (persoana în vârstă de peste 16 ani ai căror părinţi au decedat)

 1. adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice;
 2. certificatul de naştere şi declaraţie pe propria răspundere că nu au familie sau, după caz, certificatele de deces ale părinţilor.

   c2).pentru tinerii a căror familii nu le pot asigura intretinerea: ( tineri care provin  dintr-o familie beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ori de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

 1. adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice
 2.  certificatul de naştere
 3. declaraţie pe propria răspundere a membrilor familiei în a cărei întreţinere se află tânărul, conform legii, că aceştia nu îi pot asigura întreţinerea sau copia dispoziţiei de acordare a ajutorului social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ori a dispoziţiei de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare

Prin tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea se înţelege persoana în vârstă de peste 16 ani ai cărei părinţi au decedat sau provine dintr-o familie beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ori de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
d)  pentru tinerii care au copii în întreţinere ( persoana în vârstă de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, are drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care îi are în întreţinere, are stabilit un drept de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare):

 1. adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice;
 2. certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, precum şi, după caz, certificatul de căsătorie; în situaţia în care tinerii care au copii în întreţinere sunt beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, se va prezenta numai copia dispoziţiei primarului de acordare a acestui drept;

Prin tânăr care are copii în întreţinere se înţelege persoana în vârstă de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, are drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care îi are în întreţinere, are stabilit un drept de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate,

 1. adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice;
 2. dovada din care să rezulte că au executat pedepse privative de libertate;

f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane,

 1. adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice;
 2. documentul emis de autoritatea competentă.

E. Subvenţionarea locului de muncă  Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate,  beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 4 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.
Pentru acordarea subventiei prevăzute de lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, o convenţie.
F.1. Acte necesare pentru încheierea convenţiei:

 1. Adresa ianintare, conform modelului anexat;
 2. Convenţie, conform modelului anexat;
 3. Tabel nominal cu somerii încadraţi în muncă, conform modelului anexat;
 4. Declaraţii pe propria răspundere ale angajatorului, conform modelelor anexate;
 5. Dispozitie de repartizare;
 6. Actul de identitate al persoanei astfel încadrate în muncă, în copie şi original;
 7. Actul în baza căruia a fost încadrată în muncă  acea persoană (contract de muncă sau act de numire , după caz), în copie şi original;
 8. contractul de solidaritate in original cu toate actele aferente acestuia;
 9. Extras de cont bancar ;
 10. Împuternicire , dupa caz;
 11. Date de contact angajator ( statut, act constitutiv si CUI sau echivalente) ;
 12. Dosar cu şină.

Dacă la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate angajatorul de inserţie menţine raportul de muncă cu tânărul care a fost încadrat ,atunci beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru această persoană, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei.
Pentru acordarea sumei în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj  prevăzuta de lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, o noua convenţie.
F.2. Acte necesare pentru încheierea convenţiei:

 1. Convenţie, conform modelului anexat;
 2. Tabel nominal cu somerii încadraţi în muncă, conform modelului anexat;
 3. Act adiţional la contractul individual de muncă încheiat pe perioadă determinată sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere a angajatorului privind menţinerea raporturilor de muncă, pentru persoanele pentru care se solicită încheierea convenţiei;
 4. Adeverinţa pentru fiecare persoană pentru care se menţine raportul de muncă, care în această situaţie va conţine, în ceea ce priveşte baza de calcul al contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi raportul de muncă, informaţii până la data ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate.

G. Obligaţiile beneficiarilor de subvenţii :

 – angajatorii au obligaţia să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene , în a cărei raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;
-angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi încheie cu agenţia judeţeană convenţia pentru subvenţionare au obligaţia să menţină   raporturile de muncă ale acestora până la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate;
-angajatorii vor depune, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei unice  D 112, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană un tabel nominal întocmit conform  documentului  (conform modelului anexat pt.F1 sau , dupa caz, conform modelului anexat pt.F2 ), însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată.
E. Sancţiuni
– Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale tinerilor cu risc de marginalizare socială, anterior datei la care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare tânăr cu risc de marginalizare pentru care a încetat raportul de muncă anterior datei menţionate, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) lit. a).