Incadrarea in munca a somerilor parinti unici intretinatori ai familiilor monoparentale

Incadrarea în muncă a şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale (art.85 alin.1 din Legea 76/2002 modificată şi completată)

A. Beneficiari : Angajatorii  care  încadreaza  în munca pe    perioadă nedeterminată şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale.
Prin părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale se înţeleg persoanele singure definite astfel în     LEGE nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.
 B.Subvenţia : Este o sumă lunară egală cu 2250 lei, acordată pe o perioada de 12 luni pentru fiecare persoană astfel încadrată. Subvenţia se acordă începând cu data încheierii convenţiei între angajator şi agenţie.   Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de către persoanele astfel încadrate şi se acordă şi pe perioada concediului de odihnă.    Pentru perioadele în care raporturile de muncă sunt suspendate, subvenţia nu se acordă.
C. Acte necesare pentru încheierea convenţiei:

 1. Adresa ianintare, conform modelului anexat;
 2. Convenţie, conform modelului anexat;
 3. Tabel nominal cu somerii încadraţi în muncă, conform modelului anexat;
 4. Declaraţii pe propria răspundere ale angajatorului, conform modelelor anexate;
 5. Dispozitie de repartizare;
 6. Actul de identitate al persoanei astfel încadrate în muncă, în copie şi original;
 7. Actul în baza căruia a fost încadrată în muncă  acea persoană (contract de muncă sau act de numire , după caz), în copie şi original;
 8. Certificatele de naştere  ale copiilor aflaţi în întreţinere, în copie şi original
 9. Livretul de familie eliberat de organul competent, în copie şi original;
 10. Alte acte prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale prin care se face dovada componenţei familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridica faţă de reprezentantul legal (ex. : sentinţă de divort, certificat de deces, ş.a.)
 11. Declaratie pe propria raspundere a persoanei  încadrate , conform modelului anexat;
 12. Extras de cont bancar ;
 13. Imputernicire , dupa caz;
 14. Date de contact angajator ( statut, act constitutiv si CUI sau echivalente) ;
 15. Dosar cu şină.

D. Obligaţiile beneficiarilor de subvenţii :

 • angajatorii au obligaţia să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene , în a căror raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;
 • angajatorii vor depune, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea  declaraţiei unice  D 112, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană un tabel nominal întocmit conform Anexei nr.20 din HG 174/2002 modificata si completata, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată.

E. Sancţiuni

 •  angajatorii care încetează din motive imputabile lor raporturile de muncă sau de serviciu ale şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale astfel încadraţi , anterior termenului de 18 luni prevăzut la  art. 85, alin (1)  din Legea76/2002, sunt obligaţi să restituie, în totalitate către AJOFM Tulcea sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânzile aferente.

Atentie !  Nu beneficiază de această subvenţie angajatorul care în ultimii 2 ani a mai fost în raporturi de muncă  sau de  serviciu  cu persoanele angajate.