Incadrarea in munca a somerilor care in termen de 5 ani de la data incadrarii indeplinesc conditiile de pensie

Încadrarea în muncă a şomerilor care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile de pensie  (art. 85 alin. (5) din Legea76/2002 modificată şi completată)

A. Beneficiari : Angajatorii  care  încadrează  în muncă   şomeri care  în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârsta, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensie anticipată parţială.
B. Subventia : Este o sumă lunară egală cu 2250 lei, acordată pentru fiecare persoană astfel încadrată. Subvenţia se acordă începând cu data încheierii convenţiei dintre angajator şi agenţie, până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare . Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de către persoana încadrată. Pentru perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate, subventia nu se acorda.
C. Acte necesare pentru acordarea subventiei:
D. Acte necesare pentru încheierea convenţiei:

 1. Adresa inaintare, conform modelului anexat;
 2. Convenţie, conform modelului anexat;
 3. Tabel nominal cu somerii încadraţi în muncă, conform modelului anexat;
 4. Declaraţii pe propria răspundere ale angajatorului, conform modelelor anexate;
 5. Dispozitie de repartizare;
 6. Actul de identitate al persoanei astfel încadrate în muncă, în copie şi original;
 7. Actul în baza căruia a fost încadrată în muncă  acea persoană (contract de muncă sau act de numire , după caz), în copie şi original;
 8. Certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării;
 9. Actul emis de angajator din care să reiasă datele la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi modul în care au fost calculate;
 10. Actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite sau speciale – dacă este cazul
 11. Carte de munca- copie sau echivalent
 12. Extras de cont bancar ;
 13. Împuternicire , dupa caz;
 14. Date de contact angajator ( statut, act constitutiv si CUI sau echivalente) ;
 15. Dosar cu şină.

D. Obligaţiile beneficiarilor de subvenţii :

 • angajatorii au obligaţia să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene , în a căror raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;
 • angajatorii vor depune, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea  declaraţiei unice  D 112, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană un tabel nominal întocmit conform Anexei nr.20 din HG 174/2002 modificata si completata, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată.

Atentie !  Nu beneficiază de această subvenţie angajatorul care în ultimii 2 ani a mai  fost în raporturi de muncă  sau de  serviciu  cu persoanele angajate.