Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (art. 85 alin 2 din Legea 76/2002 modificată şi completată)
A. Beneficiari : Angajatorii  care nu au obligaţia legală de a angaja persoane cu handicap precum şi cei care în raport cu numărul de angajaţi şi-au îndeplinit obligaţia potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap şi încadrează  în muncă pe  o  perioadă nedeterminată, persoane cu handicap.

B. Subvenţia : Este o sumă lunară egală cu valoarea indicatorului social de referinţă  în vigoare în luna pentru care se face plata,   pentru fiecare persoană încadrata iar aceasta sumă se acordă pe o perioadă de 12 luni. Subvenţia se acordă începând cu data încheierii convenţiei  dintre angajator şi agenţie. Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de către persoanele astfel încadrate. Pentru perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate, subvenţia nu se acordă.

C. Acte necesare pentru încheierea convenţiei:

 1. Adresa ianintare, conform modelului anexat;
 2. Convenţie, conform modelului anexat;
 3. Tabel nominal cu somerii încadraţi în muncă, conform modelului anexat;
 4. Declaraţii pe propria răspundere ale angajatorului, conform modelelor anexate;
 5. Dispozitie de repartizare, dupa caz;
 6. Actul de identitate al persoanei astfel încadrate în muncă, în copie şi original;
 7. Actul în baza căruia a fost încadrată în muncă  acea persoană (contract de muncă sau act de numire , după caz), în copie şi original;
 8. Certificat de încadrare în grad de handicap, în copie şi original ;
 9. Extras de cont bancar ;
 10. Împuternicire , dupa caz;
 11. Date de contact angajator ( statut, act constitutiv si CUI sau echivalente) ;
 12. Dosar cu şină.

D. Obligaţiile beneficiarilor de subvenţii;

 • angajatorii au obligaţia să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene , în a căror raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;
 • angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi încheie cu agenţia judeţeană convenţia pentru subvenţionare au obligaţia să menţină     raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă ;
 • angajatorii vor depune, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei unice  D 112, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană un tabel nominal întocmit conform  modelului prevăzut în anexa lunară (conform modelului anexat), însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată.

E. Sancţiuni:
-angajatorii care încetează din motive imputabile lor raporturile de muncă sau de serviciu  ale persoanelor cu handicap astfel încadrate , anterior termenului de 2 ani prevăzut la  art. 85, alin (2) din Legea76/2002, sunt obligaţi să restituie, în totalitate către AJOFM Tulcea sumele încasate pentru fiecare persoană cu handicap pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânzile aferente.

Atentie ! Nu beneficiază de această subvenţie, angajatorul care în ultimii 2 ani a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate sau care încadrează aceste persoane pe locuri de muncă devenite vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu prin acordul părţilor la iniţiativa angajatorului, pentru motive care nu ţin de persoana angajatului, ori după caz, prin eliberarea din funcţie, în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor persoane.