Incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant

Încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ (art.80 din Legea 76/2002 modificată şi completată)

A. Beneficiari : Angajatorii  care  încadrează  pe  o  perioadă nedeterminată absolvenţi ai  unor instituţii de învăţământ.  Prin  absolvent  se  înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii  într-una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Absolvenţii pot fi încadraţi astfel o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
B. Subventia : Este o sumă lunară  egala cu 2250 lei, acordată pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare absolvent încadrat
În cazul în care sunt încadraţi absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap, angajatorii primesc pentru fiecare angajat, pe o perioada de 18 luni, suma prevăzute mai sus.    Subvenţia se acordă  începând cu data încheierii unei convenţii între angajator şi  AJOFM Tulcea.
C. Acte necesare pentru încheierea convenţiei:

 1.   Adresa inaintare, conform modelului anexat;
 2.   Convenţie, conform modelului anexat ;
 3.   Tabel nominal cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă, conform modelului anexat;
 4.   Declaraţii pe propria răspundere ale angajatorului, conform modelelor anexate;
 5.   Declaraţie pe propria răspundere a absolventului, conform modelului anexat;
 6.   Actul de identitate al absolventului, în copie şi original;
 7.   Actul de absolvire ai instituţiei de învăţământ, în copie şi original;
 8.   Actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (contract de muncă sau act de numire , după caz), în copie şi original si Dispozitie de repartizare, dupa caz;
 9.   Certificat de încadrare în grad de handicap (in copie si original), eliberate de organul competent, care să dovedească  handicapul în cazul încadrării absolvenţilor cu handicap;
 10.   Extras de cont bancar ;
 11. Împuternicire , dupa caz;
 12. Date de contact angajator ( statut, act constitutiv si CUI sau echivalente) ;
 13.  Dosar cu şină.

D. Obligaţiile beneficiarilor de subvenţii :

 •   angajatorii au obligaţia să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene , în a cărei raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;
 • angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată absolventi şi încheie cu agenţia judeţeană convenţia pentru subvenţionare au obligaţia să menţină   raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă ;

Pentru a beneficia de aceasta subventie, angajatorii vor depune lunar, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană un tabel nominal întocmit conform  modelului prevăzut in anexa nr. 16 din HG.174/2002 modificata si completata, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată.
E. Sancţiuni
-angajatorii care înceteaza din motive imputabile lor raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului de 18 luni prevăzut la  art. 83 din Legea76/2002, sunt obligaţi să restituie, în totalitate către AJOFM Tulcea sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânzile aferente.

ATENTIE!
Angajatorii care, după îndeplinirea obligaţiei de a menţine raporturile de muncă 18 luni, menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80, primesc, pentru o perioada de cel mult 2 ani, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii.
Atentie !  Nu beneficiază de această subvenţie angajatorul care în ultimii 2 ani a mai  fost în raporturi de muncă  sau de  serviciu  cu persoanele angajate.