Încadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor

Încadrarea în muncă a elevilor si studentilor pe perioada vacantelor ( Legea72/2007 modificată şi completată)

A. Beneficiari : angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilită potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza:

 •     a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
 •     b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

B. Subventia : este o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se acordă acest stimulent financiar.
În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.
Pentru perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate, subventia nu se acorda.
Stimulentul financiar lunar prevazut la art. Anterior se acorda angajatorilor care încadreaza în munca elevi şi studenţi pe perioada de vacanţa, de la data începerii perioadei de vacanţa, stabilita potrivit legii, daca încadrarea s-a facut la acea data sau, dupa caz, de la data încadrarii în munca a elevilor/studenţilor în situaţia în care încadrarea în munca a acestor categorii de persoane este ulterioara datei începerii perioadei de vacanţa stabilite potrivit legii şi pâna la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanţa în care au fost încadraţi în munca elevii şi studenţii respectivi, dar nu pentru mai mult de 60 de zile lucratoare în anul calendaristic respectiv.

C. Acte necesare pentru acordarea subventiei:

 1. Adresa ianintare, conform modelului anexat;
 2. Convenţie, conform modelului anexat;
 3. Tabel nominal cu elevii/studentii încadraţi în muncă, conform modelului anexat;
 4. Declaraţie pe propria răspundere ale angajatorului, declaraţie pe propria raspundere a angajatorului, din care sa rezulte ca angajatorul nu se regaseşte în una dintre situaţiile prevazute la art. 3 alin. (2).conform modelelor anexate;
 5. adeverinţa eliberata de instituţia de învaţamânt prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau, dupa caz, de student şi urmeaza cursurile într-o instituţie de învaţamânt de stat sau particular, înfiinţata potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresa a perioadei de vacanţa;
 6. Actul de identitate al persoanei astfel încadrate în muncă, în copie şi original;
 7. Actul în baza căruia a fost încadrată în muncă  acea persoană (contract de muncă sau act de numire , după caz), în copie şi original;
 8. Extras de cont bancar ;
 9. imputernicire , dupa caz;
 10. Date de contact angajator ( statut, act constitutiv si CUI sau echivalente) ;
 11. Dosar cu şină.

   D. Obligaţiile beneficiarilor de subvenţii :

 •  angajatorii au obligaţia să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene , în a căror raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;
 • Pentru a beneficia de suma cuvenita potrivit art. 1 din lege, aferenta unei luni, angajatorii au obligaţia de a depune la agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, pâna la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominala a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru şomaj aferente lunii respective, urmatoarele documente:

a) declaraţia lunara privind evidenţa nominala a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru şomaj aferenta lunii respective, în original şi în copie;
b) tabel nominal întocmit potrivit modelului prevazut în anexa nr. 2;
c) pontaj şi statul de plata, în copie.

Angajatorii care nu depun documentele prevazute la alin. (1) în termen sau le completeaza altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiaza de stimulentul prevazut la art. 1 din lege, cuvenit pentru luna respectiva.
Prin excepţie de la prevederile alin. (2), stimulentul prevăzut la art. 1 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective.
Perioada pentru care nu se acorda stimulentul financiar lunar prevazut la art. 1 din lege, din motivele prevazute la alin. (2), face parte din perioada de acordare a stimulentului financiar prevazuta la art. 3 alin. (1) şi în condiţiile convenţiei încheiate potrivit prevederilor art. 4.
Suma reprezentând stimulentul financiar cuvenita conform art. 1 din lege se deduce de catre angajator din contribuţia de asigurari pentru şomaj datorata de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar în contul bugetului asigurarilor pentru şomaj.
În cazul în care suma cuvenită reprezentând stimulentul financiar este mai mare, diferenţa se plăteşte prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective.

Atentie !  Nu beneficiază de această subvenţie :
a) angajatorii care încadreaza în munca elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;
b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevazut la art. 1 din lege pentru o perioada de 60 de zile lucratoare în cursul anului calendaristic.