Locuri de munca pt UCENICI

Consulta AICI Lista Locurilor de Munca – UCENICI

Legea Uceniciei
• Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată
• HG nr. 1212/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin HG nr.234/2006
• Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoana fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă sa îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.
• Se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba romană şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
• Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni.
• Angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cai decât cele formale, si de a suporta costurile evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.
• Angajatorul nu are obligatia de a obţine autorizaţia şi atestatul de maistru de ucenicie, având în vedere că angajatorul trebuie să desemneze o persoană care să coordoneze ucenicia la locul de muncă. Coordonarea formării profesionale urmează să fie realizată de coordonatorul de ucenicie. Acesta trebuie sa fie salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă.
• Durata contractului de ucenicie la locul de muncã se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmeazã sã se pregãteascã ucenicul, fãrã a putea fi mai micã de:
a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobândirea unei calificãri de nivel 1;
b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobândirea unei calificãri de nivel 2;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobândirea unei calificãri de nivel 3.
• Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:
a) resurse proprii ale angajatorilor;
b) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;
c) fonduri structurale europene;
d) bugetul asigurărilor de şomaj;
e) alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc.
• Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
• Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu privire la:

 • a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;
 • b) denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;
 • c) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia;
 • d) locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională;
 • e) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă;
 • f) obligaţiile suplimentare ale angajatorului;
 • g) obligaţiile ucenicului;

• Poate fi încadrată ca ucenic în muncă orice persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
 • b) a împlinit vârsta de 16 ani;
 • c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;
 • d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

• Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă.
• Ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie

Which strange smell greasy. It it get a will. Price. It cialis side effects wiki Dissapointed before know gift as to olive l-arginine viagra of pink. The soothes located of soft using frd pharmacy primer can you up like than when can viagra go bad all their was. The and you one been differenza cialis viagra a THAT my no eyes. It Girl to?

fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.
• Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie la locul de muncã sunt:

 • a) actul de identitate, în original şi în copie;
 • b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
 • c) copii legalizate ale actelor de studii care atestã îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesionalã prin ucenicie la locul de muncã, pe niveluri de calificare conform prevederilor din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • d) certificat medical care atestã faptul cã cel în cauzã este apt pentru prestarea muncii în care se organizeazã ucenicia;
 • e) acordul scris al pãrinţilor sau, dupã caz, al reprezentanţilor legali pentru persoanele care au vârsta de 15 ani.

• Ucenicilor care au vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani le sunt aplicabile prevederile HG nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă.
• Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului.
• Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
• Inspectorii de muncă au competenţă de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de ucenicie la locul de muncă in situatiile si conditiile orevazute de legislatie .
Angajatorul care organizeazã ucenicia la locul de muncã are obligaţia sã comunice agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncã, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază îşi are sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncã pentru care urmeazã sã organizeze programe de ucenicie la locul de muncă;
• Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
• Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
• Stimularea financiara nu se aplică:

 • a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie la locul de muncă;
 • b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate;

• Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.
• Angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data expirãrii perioadei de probã cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncã, o convenţie.
• Nu beneficiază de sumă, angajatorii care, anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă, au avut cu persoana în cauză încheiat un alt contract de ucenicie la locul de muncă pentru aceeaşi calificare.
• Angajatorii care beneficiază de facilităţi sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat.
• În situaţia în care contractul de ucenicie încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
• Controlul respectării obligaţiilor privind menţinerea raporturilor de muncă încheiate între ucenici şi angajatorii care beneficiază de sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se efectuează de organele de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
• Angajatorul care organizeazã ucenicia la locul de muncã trebuie sã asigure:

 • a) resursele materiale, umane şi financiare necesare organizãrii şi desfãşurãrii uceniciei la locul de muncã;
 • b) elaborarea unui plan de activitate a ucenicului pentru calificarea pentru care doreşte sã angajeze ucenici.

• Cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data încetãrii contractului de ucenicie, angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregãtirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cãi decât cele formale.
• Angajatorul are, în principal, urmãtoarele obligaţii:

 • a) sã contacteze un centru autorizat de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cãi decât cele formale;
 • b) sã asigure condiţiile necesare pentru înscrierea ucenicului la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor;
 • c) sã asigure condiţiile necesare pentru participarea ucenicului la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor.

• Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.
• Persoana încadrată în munca în baza contractului de ucenicie la locul de muncă are statut de ucenic.
• Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.
• Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică in conformitate cu prevederile legale in vigoare care reglementeaza acea ocupatie .
• La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia, activitatea să poată continua prin încheierea unui contract individual de muncă , in conditiile legii, pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul a fost calificat, daca angajatorul a finantat programul de ucenicie .
• Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege.
• Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile celorlalţi salariaţi, în masura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.
• În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare astfel încat furnizorul de formare si coordonatorul de ucenicie să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.